O diagnostice

Čím se vlastně zabýváme a co vám můžeme nabídnout

 O systému

Na současném trhu je klíčovým faktorem konkurenceschopnosti umění efektivního hledání, rozvinutí a především udržení „top talentů“. Podniky musí hledat, kromě zavedených tradičních způsobů hodnocení, hodnotících pohovorů atd., nástroje, které reálně charakterizují, popíší a změří ukazatele a znaky špičkového výkonu.

Na základě unikátní 37-faktorové analýzy odhalí diagnostický systém specifické individuální charakteristiky ve třech základních oblastech, které přesně popisují CO, JAK a PROČ stojí za osobní výkonností respondenta. Tento systém analýz je nedostižný v nezávislém zkoumání stylu chování, které člověk na pracovním místě bude projevovat.

Dále zkoumá hodnoty – jaké jsou motivátory člověka pro danou pracovní pozici a konečně individuální schopnosti, které pro danou pozici může člověk nabídnout a které jsou tuto pozici požadovány. Ty samé tři oblasti hodnocení jsou vytvořeny jako měřítko pro každou pracovní pozici a poměřením požadovaných a dosažených hodnot můžeme s 92% přesností vybrat vhodného kandidáta pro obsazení této pozice nebo respondenta požadovaným směrem rozvíjet. Tento postup zaručí, že pracovní pozici bude zastávat člověk, který bude mít potřebné předpoklady,schopnosti a talent, které rozvine a dosáhne maximálně možného výkonu.

 Dotazníky

Respondent na základě instrukcí v klidu vyplní dotazníky na libovolném zařízení s přípojením k internetové síti, ke kterým dostane v předstihu přístupové údaje spolu s instrukcemi, jak postupovat. Následně je vytvořena osobní zpráva.

 • Celý program diagnostiky je rozdělen do 3 pilířů (Chování, Motivace, Kompetence), které je možné testovat zvlášť nebo je kombinovat.
 • Vyplnění jednoho dotazníku zabere přibližně 20 minut.
 • Testování může probíhat v českém, slovenském i anglickém jazyce, případně v jiných jazykových mutacích.

Pro úspěšné vytvoření analýzy je klíčové vyplnění dotazníku v mateřském jazyce respondenta. Osobní zpráva pak může být generována v jazyce dle vašeho výběru.

Produkty TTI Success Insights mají v současné době více než 40 jazykových mutací.

 Interpretace

Každý respondent dostane podrobný výklad při osobní schůzce, kde se dozví, jakých dosáhl výsledků, která kombinace výsledků vypovídá o jeho silných a slabých stránkách. Tato kombinace naznačí, pro jaká povolání má respondent vhodné předpoklady, a kde za současného stavu rozvoje svých předpokladů může dosáhnout úspěchu. Pokud je znám popis pozice, o kterou se testovaný uchází (na které pracuje), je možné s vysokou mírou pravděpodobnosti odhadnout, zda v ní může uspět. Nebo získá doporučení, kde a v čem by mohl být úspěšnější a spokojenější.

Pokud je osobní zpráva součástí dalšího programu (koučování, školení, tvorba strategie), forma interpretace výstupů je vždy předmětem dohody mezi zadavatelem a konzultantem.

Osobní zprávy jsou konstruované tak, že není nutná interpretace ze strany konzultanta. Pro složitější aplikace diagnostického systému doporučujeme konzultace pod vedením námi vyškoleného odborníka nebo získání akreditace pro používání diagnostického systému, kterou naše společnost také nabízí.

 Validita

Míra spolehlivosti měření je měřena pomocí nástroje Kronbach alfa (α), který je považován za nejlepší statistický test pro měření spolehlivosti. Nástroj pro měření vnitřní konzistence statistických modelů založených na průměrné korelaci mezi měřenými faktory. Tyto modely jsou mnohem přesnějšími analýzami než tradiční modely založené na principu dělení (výběru) mezi dvěma hodnotami („ano“ či „ne“). Kronbach α je statistika nezávislosti měřených faktorů ohraničená hodnotami 0 až 1. Přičemž minimální akceptovaná hodnota je 0,6. Některé autority však považují za potřebný standard hodnotu mininálně 0,7.

Chování a komunikace (analýza DISC):
Nástroj Analýza měření TTI Success Insights DISC (chování a komunikace) dosáhla minimální hodnoty 0,826.

Motivace a Hybné Síly (analýza PIAV a DF):
Výsledky měření nástroje TTI Success Insights PIAV a DF (Motivace a Hybné Síly) dosahuje prokazatelně hodnoty Kronbach alfa (α) mezi 0,7 a 0,8.
Pokud chcete vědět víc o výzkumech společnosti TTI Success Insights, klikněte zde

Kompetence (analýza PTSI)
Měření TTI Success Insights PTSI (Individuální schopnosti a kompetence) dosahuje hodnot spolehlivosti 0, 897 v první části a 0,825 v části druhé.

 Aplikace

Proč by měla diagnostika TTI Success Insights zajímat profesionály (nejen v oboru řízení lidských zdrojů)?

 • Diagnostika TTI Success Insights odhalí to podstatné o uchazeči o zaměstnání, jaké jsou jeho motivátory, jak se bude chovat, jak bude spolupracovat, jaké jsou jeho silné a slabé stránky, ve kterých úkolech bude excelovat, a v jakých může ztrácet.
 • Na základě expertizy TTI Success Insights dokáží HR profesionálové klást správné otázky, pomůže jim při práci s manažery a s jejich projekty řízení a rozvoje lidských zdrojů.
 • Osoby, které projdou diagnostikou TTI Success Insights budou mnohem lépe rozumět projevům chování a budou umět se jim přizpůsobit. Budou lépe chápat své kolegy, partnery, nadřízené a podřízené, zákazníky.
 • Manažeři dokáží mnohem efektivněji a především skutečně motivovat své podřízené díky detailní znalosti jejich konkrétních motivátorů.
 • Manažeři náborů budou přesněji vědět, co je pravou motivací účastníků výběrových řízení a jejich schopnosti.
 • Týmy kolegů spolu dokáží mnohem lépe komunikovat a efektivněji spolupracovat na denní bázi i při řešení jednotlivých úkolů a projektů.
 • Obchodní zástupci uspějí ve složitých vyjednáváních díky umění „přečíst“ očekávaný styl komunikace zákazníků. Dokáží snadněji nalézt nejsilnější argumenty, které chce protistrana slyšet.

Dále lze systém použít pro:

 • Vyhledávání a rozvoj talentů
 • Přesný návod manažerům pro vedení členů jejich týmů
 • Hodnocení výkonu
 • Personální plánování a organizační rozvoj
 • Vzdělávací programy (trénink) přímo na míru každému účastníkovi (komunikace, spolupráce, prodejní dovednosti, manažerské dovednosti)
 • Outplacementové programy (hledání vhodného směru dalšího uplatnění)
 • Individuální rozvoj – koučování a mentorování
 • Sestavení a rozvoj projektových týmů
 • Job Benchmarking
 • HR poradenství při výběrových a rozvojových projektech
 • Tvorbu personální a obchodní strategie

 Historie

Lidé začali pozorovat ostatní a vytvářet z těchto pozorování závěry již dávno. Kolem roku 444 před Kristem se datuje počátek práce Empodokla a Hippokrata. Až do dvacátých let 20. století zde nebyl nikdo, kdo by na jejich práci smysluplně navázal. Až Dr. William Moulton Marston začal pracovat na svých teoriích. Marston, profesor Harvardské University, strávil mnoho let učením a konzultacemi psychologů. V roce 1928 publikoval knihu „The Emotions of Normal People“, ve které popsal teorii, kterou my dnes používáme. Marston nevyvinul systém Success Insights, ani neaplikoval své poznatky do pracovního prostředí.

Marston výrazně přispěl k signifikantnímu rozpoznávání způsobů lidského chování. Systém TTI Success Insights a jeho další variace jsou deriváty práce Dr. Marstona.

Na začátku 70. let začal Bill J. Bonnstetter, zakladatel Target Training International, používat tuto teorii ve světě obchodu a vytvořil a rozšířil její korelace na poli prodeje. V roce 1984 byla založena společnosti Target Training International (TTI) a jako první na světě vyvinula softwarově zpracované individuální zprávy založené na modelu DISC.

TTI Succsess Insights ®  The World Leader of Online Behavior and Attitude Assessments!

100000

Firemních zákazníků

40

Jazykových mutací

12000

Denně vytvořených zpráv

33

Let výzkumu

Realizované projekty