Analýza Kompetencí

Personal Talent Skills Inventory® - PTSI

Co vám nabízíme

Způsob a hloubka vnímání sebe sama a okolí člověka určí, jak tento člověk uvažuje. Analýza TTI Success Insights – PTSI své ukazatele (dimenze) uvažování přestavuje jako „čočky“, které lidé používají k filtrování informací: Posuzují události z pohledu lidí, z hlediska úkolu nebo ze systémového hlediska? Správný úsudek nebo jasné porozumění situaci může přímo souviset s jeho pracovním výkonem.
Výzkumy ukazují, že nejefektivnější lidé jsou ti, kteří rozumí sami sobě. Znají své silné a slabé stránky. Díky tomu dokáží rozvinout adekvátní strategie chování, přístupu a schopností, které po nich jejich prostředí vyžaduje.
Individuální talent (talentové předpoklady) a rozvinuté schopnosti jsou základní a nedílnou součástí jejich osobnosti.

Respondent je hodnocen ve třech dimenzích uvažování a každá dimenze je hodnocena ze dvou pohledů: jak uvažuje o světě kolem sebe a jak uvažuje o sobě (celkem tedy 6 oblastí). 3 dimenze uvažování o sobě a o svém okolí jsou:

• Intrinsická / Vnitřní / Lidé (cítění)  co cítí k sobě a co ke svému okolí
• Extrinsická / Vnější / Úkoly (konání) – jak se chová k sobě a jak ke svému okolí
• Systemická / Systémová / Systémy (myšlení) – jak uvažuje o sobě a jak o svém okolí

Osobní zpráva TTI Success Insights – PTSI měří 6 základních oblastí uvažování každého člověka:

 • Porozumění druhým – Empatie
 • Praktické uvažování
 • Systémové uvažování
 • Pochopení sebe sama – Sebevědomí
 • Porozumění vlastním rolím
 • Budoucí směrování

Výzkumy provedené TTI Success Insights dále ukazují, že pro mnoho pracovních pozic jsou osobní dovednosti (soft skills) stejně důležité jako technické dovednosti – ve smyslu podávání špičkového výkonu. Osobní dovednosti jsou často přenositelné do různých pracovních pozic, zatímco technické dovednosti jsou obvykle pro každou pozici specifické.

Obsah zprávy

Analýzou výše uvedených oblastí respondentova uvažování definuje Osobní zpráva PTSI potenciál následujících 23 osobních kompetencí a jejich dosažené skóre. Tyto kompetence (osobní dovednosti) přímo souvisejí s pracovním a podnikatelským prostředím.

 1. Diplomacie a Takt – schopnost jednat s ostatními férově, bez osobní předpojatosti
 2. Dosahování cílů – schopnost nastavit, udržet a dosáhnout cílů bez ohledu na překážky a okolnosti
 3. Empatie – schopnost odhadnout a porozumět pocitům a přístupu druhých
 4. Flexibilita – schopnost adekvátně reagovat, přijmout a přizpůsobit se změně s minimální osobní resistencí
 5. Koncepční myšlení – schopnost analyzovat hypotetický problém (situaci) nebo abstrahovat koncept a sestavit předpokládaný obraz
 6. Mezilidské vztahy – schopnost působit na ostatní v pozitivním duchu
 7. Objektivní naslouchání – schopnost naslouchat a posuzovat z mnoha úhlů pohledu bez osobního zaujetí
 8. Odpovědnost (vnější) – schopnost převzetí odpovědnosti za úkoly ostatních lidí
 9. Odpovědnost (vnitřní) – schopnost převzetí odpovědnosti a zahájení činností týkajících se sebe sama
 10. Orientace na výsledky – schopnost identifikovat činnosti nezbytné pro dokončení úkolů a dosažení výsledků
 11. Ovlivňování – schopnost osobně ovlivnit chování, rozhodnutí a názory druhého
 12. Permanentní učení – schopnost převzetí osobní odpovědnosti za proces učení a zavádění nových myšlenek, metod a technologií
 13. Plánování a organizace – schopnost vyvinout proces aktivit, které povedou k implementaci systémů, procedur a výstupů
 14. Pružnost – schopnost rychlého zotavení
 15. Rozhodování – schopnost analyzovat všechny aspekty dané situace a nalezení jednoho správného rozhodnutí
 16. Rozvoj ostatních – schopnost přispět k osobnímu růstu a rozvoji ostatních lidí
 17. Řešení konfliktů – schopnost konstruktivního pohledu na vzniklé problémy
 18. Řešení problémů – schopnost identifikovat klíčové aspekty problému a formulovat jedno nebo více řešení
 19. Sebeaktivace – schopnost nasadit a udržet vysokou úroveň aktivity bez vnější stimulace
 20. Sebeřízení – schopnost prioritizovat a dokončit úkoly v požadovaném pořadí a kvalitě ve stanoveném čase
 21. Týmová spolupráce – schopnosti spolupracovat s ostatními na společných úkolech
 22. Vedení – schopnost organizovat a motivovat ostatní k dosažení cílů, prostřednictvím stanovení smyslu a směrování
 23. Zákaznická orientace – schopnost převzít odpovědnost za uspokojení potřeb druhých

Výsledky a Přínosy:

Investice do osobní zprávy TTI Success Insights – PTSI může přinést velice důležité informace a především výsledky v několika oblastech:

 • Přehled o tom, jak respondent uvažuje nad svěřeným úsekem nebo přiděleným úkolem a určit, jaké jsou jeho priority (Lidé, Úkoly, Systémy)
 • Přehled o 23 nejdůležitějších osobních dovednostech, které jsou seřazené podle dosaženého skóre
 • Přehled o několika desítkách dalších – odvozených dovednostech, kterými respondent disponuje
 • Poukáže na kritická místa a důvody možného aktuálního poklesu pracovní výkonnosti
 • Umožní výběr kandidátů pro talent programy a zároveň definuje oblasti jejich dalšího doporučeného rozvoje
 • V kombinaci s osobními zprávami DISC a DF dokáže s 92% přesností popsat, jak bude respondent zastávat svěřenou pracovní pozici
 • V kombinaci s osobními zprávami DISC a DF dokáže s vysokou mírou úspěšnosti navrhnout obory dalšího profesního směrování respondenta na základě jeho přirozeného talentu.

Realizované projekty